نام و نام خانوادگی

 سيد جمال ميركمالي

 مدرک تحصیلی

 دکتری آمار

 پست الکترونیکی

 
 تلفن

 

  resume
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-96
         
شنبه
         
يکشنبه
         
دوشنبه
         
سه شنبه
     

 

 
چهارشنبه
 
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-96
         
شنبه
         
يکشنبه
         
دوشنبه
         
سه شنبه
     

 

 
چهارشنبه
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-96
         
شنبه
         
يکشنبه
         
دوشنبه
         
سه شنبه
     

 

 
چهارشنبه
 
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
25
62423