سيد جمال میرکمالی   

 استاديار 

  • دكتري : آمار  
     
  • كارشناسي ارشد : آمار رياضي
     
  • كارشناسي : آمار 
  • +98 86 32627400
  • +98 86 32627400
  • j-mirkamali@araku.ac.ir

 http://www.araku.ac.ir/~j-mirkamali


 google.scholar.citation
 

Resume

    علايق پژوهشي :
  
Bayesian Data Analysis, Multivariate Longitudinal Data Analysis, Mixed Type Data Aanalysis, Samapling Methodologies,   Computational Statistics, Data Mining      
   
      آدرس : اراك – پرديس دانشگاه اراك – دانشكده علوم – اتاق  217
  


 

 

19:10 -- 17:30

17:10 -- 15:30

15:10 -- 13:30

11:40 -- 10

9:40 -- 8

برنامه هفتگی

ترم 1-96

 

 ریاضی و آمار در علوم ورزشی

  آمار و احتمالات مهندسی 

مکانیک

 

 آمار و احتمالات مهندسی 

برق

شنبه

  آمار و احتمالات مهندسی 

کامپیوتر

 

 

   ریاضی و آمار در علوم ورزشی

آمار و احتمالات مهندسی 

عمران 

يکشنبه

 

 

 

 

آمار و احتمالات مهندسی 

برق 

دوشنبه

 

 

 

  آمار و احتمالات مهندسی 

کامپیوتر

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

آمار بازدیدکنندگان

2
26
74016