نام و نام خانوادگی

 محرم آقاپور

 مدرک تحصیلی

 دکتری ریاضیات

 پست الکترونیکی

 m-aghapour@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
         
شنبه
  مبانی علوم ریاضی(گروه2) جبر همولوژیک (ارشد) مبانی علوم ریاضی (گروه1) مشاوره کارشناسی
يکشنبه
      جبر جابجایی (ارشد) مشاوره کارشناسی ارشد 
دوشنبه
  شورای گروه

مباني علوم رياضي گ 1 و گ 2

(يك هفته در ميان)

مبانی علوم ریاضی (گروه1) جبر همولوژیک (ارشد)
سه شنبه
      مبانی علوم ریاضی (گروه2) جبر جابجایی (ارشد)
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
37
74027