نام و نام خانوادگی

 عزیزاله آزاد

 مدرک تحصیلی

 دکتری ریاضیات

 پست الکترونیکی

 a-azad@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
      مبانی منطق و نظریه مجموعه ها گ 1 نظریه نمایش (ارشد)
شنبه
      مبانی منطق و نظریه مجموعه ها گ 2 مشاوره کارشناسی
يکشنبه
      مبانی منطق و نظریه مجموعه ها گ 1 مشاوره کارشناسی ارشد
دوشنبه
  شورای گروه      
سه شنبه
     

نظریه نمایش

(ارشد)

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها گ 2
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
35
74025