نام و نام خانوادگی

 اسماعیل پیغان

 مدرک تحصیلی

 دکتری ریاضیات

 پست الکترونیکی

 e-peyghan@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
      مشاوره کارشناسی ارشد مشاوره کارشناسی
شنبه
توپولوژی   مشاوره کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی  (ارشد) هندسه منیفلد  (ارشد)
يکشنبه
    گروه و جبر لی 1 (ارشد) ریاضیات مهندسی گ 4
ریاضیات مهندسی گ 3
دوشنبه
  شورای گروه گروه و جبر لی 1 (ارشد) ریاضیات مهندسی گ 4 ریاضیات مهندسی گ 3
سه شنبه
    توپولوژی هندسه منیفلد  (ارشد) ریاضیات مهندسی  (ارشد)
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
24
74014