سيد نوراله موسوی  

 استاديار 

  • دكتري : آمار كاربردي – آناليز داده هاي تابعي 
     
  • كارشناسي ارشد : آمار رياضي
     
  • كارشناسي : آمار 
  • +98 86 32627420
  • +98 86 32627420
  • n-mousavi@araku.ac.ir

 http://www.araku.ac.ir/~n-mousavi


 google.scholar.citation
 

Resume

    علايق پژوهشي :
 Functional data analysis , Wavelets, Stochastic Processes, Sochastic differential equation, Statistical Computation and modeling   
   
      آدرس : اراك – پرديس دانشگاه اراك – دانشكده علوم – اتاق  331
  

 

19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-96
  روش هاي آماري مباني احتمال    
شنبه
    رفع اشكال   مباني احتمال
يکشنبه
    روش هاي آماري ربان تخصصي زبان تخصصي
دوشنبه
    آمار استنباطي پيشرفته    
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
33
74023