نام و نام خانوادگی

 علیمحمد نظری

 مدرک تحصیلی

 دکتری ریاضیات

 پست الکترونیکی

 A-Nazari@araku.ac.ir
 تلفن

 

  resume
 
 
19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-91
  جبر خطی

تاریخ ریاضیات

(یک هفته در میان )

آنالیز عددی پیشرفته 1 (ارشد) مشاوره کارشناسی
شنبه
  مبانی ترکیبات

نرم افزارهای ریاضی (گروه 2 )

(یک هفته در میان )

آنالیز عددی پیشرفته 1 (ارشد)  
يکشنبه
        تاریخ ریاضیات
دوشنبه
مبانی ترکیبات شورای گروه جبر خطی عددی

نرم افزارهای ریاضی (گروه 2 )

 
سه شنبه
  مشاوره کارشناسی ارشد مشاوره کارشناسی ارشد    
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
31
74021