سيما مشایخی  

 استاديار 

  • دكتري : ریاضی كاربردي – ریاضیات مالی 
  • كارشناسي ارشد : آنالیز عددی
  • كارشناسي : ریاضی محض 
  • +98 86 32627400
  • s-mashayekhi@araku.ac.ir

 http://www.araku.ac.ir/~s-mashayekhi


google.scholar.citation 
 

Resume

 علايق پژوهشي :
    (Financial Mathematics , Numerical Analysis, Numerical linear algebra ,differential equation (SDE, PDE 
   
      آدرس : اراك – پرديس دانشگاه اراك – دانشكده علوم – اتاق  217
 
  

 

19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-96
  رفع اشکال معادلات دیفرانسیل    
شنبه
  محاسبات عددی مبانی آنالیز عددی محاسبات عددی  
يکشنبه
    مبانی آنالیز عددی شورای گروه معادلات دیفرانسیل
دوشنبه
      رفع اشکال محاسبات عددی
سه شنبه
         
چهارشنبه
 

آمار بازدیدکنندگان

1
29
74019