داود علي محمدي  

 دانشيار  

  • دكتري : رياضي محض – آناليز 
     
  • كارشناسي ارشد : رياضي محض
     
  • كارشناسي : رياضي 
  • +98 86 34173416
  • a-alimohammadi@araku.ac.ir

http://www.araku.ac.ir/~a-alimohmmadi


 google.scholar.citation
 

Resume

    علايق پژوهشي :
       Functional  analysis , Banach Analysis, Lipschitz Analysis, Harmonic Analysis, Nonlinear Analysis   
   
      آدرس : اراك – پرديس دانشگاه اراك – دانشكده علوم – اتاق  329
  

 

19:10 -- 17:30
17:10 -- 15:30
15:10 -- 13:30
11:40 -- 10
9:40 -- 8
برنامه هفتگی
ترم 1-96
         
شنبه
         
يکشنبه
         
دوشنبه
         
سه شنبه
         
چهارشنبه
 
 

آمار بازدیدکنندگان

1
28
74018