تاریخچه گروه ریاضی

 
گروه رياضي از سال 1351 فعاليت آموزشي خود را با پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي آغاز نمود. دوره كارشناسي ارشد رياضي در گرايش هاي محض و كاربردي به ترتيب در سالهاي 1383 و 1384 ايجاد شدند و دوره دكتري رياضي محض از سال 1391 راه اندازي گرديده است.
هم اكنون گروه رياضي با پيشينه 40 سال فعاليت آموزشي و پژوهشي داراي 14 عضو هيأت علمي است كه از اين تعداد 12 نفر استاديار و 2 نفر مربي مي باشند.
گرايشهاي موجود در مقاطع تحصيلي مختلف گروه رياضي عبارتند از:

 

مقطع
گرايش
كارشناسي
محض، كاربردي
كارشناسي ارشد
محض: آناليز رياضي، جبر جابجايي، جبر لي، نظريه گروهها، هندسه
كاربردي: آناليز عددي، تحقيق در عمليات
دكتري
محض: آناليز رياضي، جبر جابجايي، جبر لي، نظريه گروهها، هندسه
 
 
موضوعات تحقيقاتي و مطالعاتي اعضاي هيأت علمي گروه رياضي عبارتند از:

 

آمار استنباطي
آناليز تابعي
آناليز عددي
تحقيق در عمليات
توپولوژي
جبر جابجايي
جبر خطي عددي
جبر لي
جبرهاي باناخ
نظريه گروهها
هندسه
 
 
 

 

 

مدیریت گروه ریاضی

 

    دکترعلیمحمدی 

resume

 

آمار بازدیدکنندگان

1
3
61489